';
side-area-logo
Image

Kvalifikované a profesionálne poskytovanie právnych služieb

Váš osobný a firemný právny partner

Advokát JUDr. Peter Múčka pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 2014, pričom od roku 2018 poskytuje právne služby ako spoločník a konateľ spoločnosti JUDr. Peter Múčka, advokátska kancelária s.r.o.. Sme dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorá poskytuje komplexné právne služby klientom za účelom minimalizácie nákladov a dosiahnutia maximálneho úspechu. Právne služby poskytujeme na základe flexibilného a osobného prístupu na celom území Slovenskej republiky. Veríme, že Vám prostredníctvom tejto internetovej stránky poskytneme odpoveď na väčšinu otázok, pričom práve táto advokátska kancelária bude riešením aj Vašich požiadaviek.

11
rokov praxe
97%
percentná úspešnosť
7,6 mil.
ušetrených peňažných prostriedkov klientov
Naše zameranie

V rámci poskytovania právnych služieb zabezpečujeme klientom zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, ako aj právne zastupovanie v obchodných sporoch, občianskych sporoch, správnom konaní vrátane konaní pred obchodným registrom, živnostenským odborom, katastrálnym odborom a inými štátnymi úradmi. V snahe zefektívňovania poskytovania právnych služieb advokátska kancelária spolupracuje s odborníkmi z iných odvetví s cieľom rýchleho a úspešného uplatňovania, resp. bránenia práv a oprávnených záujmov, ako sú odborníci z oblasti notárov, exekútorov, znalcov, daňových poradcov, správcov konkurznej podstaty, realitných kancelárií a finančných sprostredkovateľov.

 • vymáhanie pohľadávok vrátane prípravy podaní na exekučné konanie
 • spracovanie všetkých typov občianskoprávnych zmlúv
 • spracúvanie právnych rozborov
 • poskytovanie právnych rád
 • zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
 • náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
 • zastupovanie klientov v dedičskom konaní
 • pozbavenie, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
 • vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva manželov na čas po rozvode
 • osobný bankrot
 • rodinné právo – rozvod manželstva, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (určenie výživného)
 • ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci
 • spracovanie všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv
 • právne služby súvisiace s právom obchodných spoločností, najmä založenie, vznik, zmena, zrušenie a zánik obchodných spoločností, vrátane zastupovania klientov pred obvodným úradom živnostenského podnikania, obchodným registrom alebo inými orgánmi potrebnými na výkon podnikateľského oprávnenia
 • nekalá súťaž vrátane ochrany proti nekalej súťaži
 • vymáhanie pohľadávok vrátane prípravy podaní na exekučné konanie
 • právne služby súvisiace s nadobúdaním a postúpením pohľadávok vrátane prípravy zabezpečovacích inštitútov
 • zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
 • vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv vrátane zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • zastupovanie klientov v katastrálnom konaní
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv týkajúcich sa vecných práv k cudzím veciam
 • vypracovanie a pripomienkovanie nájomných zmlúv k všetkým typom nehnuteľností
 • poskytovanie právnych služieb v súvislosti so vznikom alebo zánikom pracovnoprávnych vzťahov, najmä príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti, skončenia pracovného pomeru a pod.
 • vymáhanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • zastupovanie klientov pred súdmi a inými právnymi subjektmi
 • zastupovanie klientov vrátane prípravy podaní v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
 • zastupovanie klientov vrátane prípravy podaní v žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy a konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy

Naša práca hovorí svoje

Referencie

Náš tím

JUDr. Peter Múčka
Advokát

Absolvent magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2010). V roku 2011 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici úspešne zložil rigoróznu skúšku a bol mu priznaný akademický titul „doktor práv“.

JUDr. Peter Múčka nadobudol cenné skúsenosti, okrem pôsobenia vo sfére advokácie,  aj absolvovaním stáže na Okresnej prokuratúre Bratislava II. Je členom Slovenskej advokátskej komory evidovaným pod číslom 6842.

Kristína Jurkovičová
Právny asistent

Kristína Jurkovičová, právna asistentka narodená v roku 1995 v Trnave. Študent Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a od roku 2016 členom tímu advokátskej kancelárie JUDr. Petra Múčku.

Zameranie: správa a vymáhanie pohľadávok

MÁTE PROBLÉM S PRÍPADOM?

Kontaktujte nás a my sa Vám obratom ozveme

KONTAKTNÝ FORMULÁR

neváhajte nám napísať

*

*

*

Súhlas so spracovaním osobných údajov. Potvrdením súhlasu som si vedomý(á), že spoločnosť JUDr. Peter Múčka, advokátska kancelária s.r.o. spracúva osobné údaje. Viac informácií o tom, ako Vaše osobné údaje spracovávame nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov v spodnej časti tejto stránky.

MY NA MAPE

pred osobnou návštevou si prosím vždy dohodnite termín

Šamorín

Gazdovský rad 28, 931 01 Šamorín

Banská Bystrica

Tajovského 12, 974 09 Banská Bystrica

Kde nás nájdete
adresa:

Gazdovský rad 28, 931 01 Šamorín

Pred návštevou si prosím dohodnite stretnutie telefonicky alebo e-mailom.

Obchodná spoločnosť JUDr. Peter Múčka, advokátska kancelária s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41482/T.

IČO: 51 338 602, DIČ: 2120668924, IČ DPH: SK2120668924

Kontaktné informácie
Telefón:

+421 903 932 117

webstránka:

www.advokat-mucka.sk

Dôležité informácie

Adresa prevádzky

 • Gazdovský rad 28, 931 01 Šamorín
 • Tajovského 12, 974 09 Banská Bystrica
Sociálne siete

Odpovedáme promptne.

2014 - 2017 © All rights reserved

JUDr. Peter Múčka

Designed by Levon Design