';
side-area-logo

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

1. Koľko stoja právne služby? 

Advokátska kancelária je pri odmene za právne služby viazaná zákonom o advokácii a vyhláškou o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Podľa týchto predpisov je odmena určená buď na základe hodinovej bázy alebo je vypočítaná z hodnoty konania (tarifná odmena v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách za poskytovanie právnych služieb). V prípadoch dlhodobej spolupráce je odmena právnych služieb určená dohodou vo forme paušálnej odmeny.


2. Sú právne služby drahé?

Právne služby môžu byť drahé, ak nie sú poskytované kvalitne. V prípade každej právnej veci musí advokát každú vec posúdiť individuálne  a venovať jej rôzne množstvo času. Zvyčajne od množstva času sa odvíja aj celková cena právnych služieb.


3. Kedy hradí trovy právneho zastúpenia protistrana?

V rámci štandardných (sporových) súdnych konaní rozhoduje súd o tom, ktorá zo  strán bude znášať trovy konania, t.j. že trovy konania znáša tá strana, ktorá v spore prehrala.  V zásade však platí, že strana, ktorá si právne služby objednala hradí odmenu splnomocnenému právnemu zástupcovi, pričom refundáciu odmeny uhradenej advokátovi mu preplatí tá strana, ktorá v spore neuspela.


4. Povinnosť advokáta mlčanlivosťou pri poskytovaní právnych služieb pred vyzradením. 

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa počas poskytovania právnych služieb dozvedel, bez ohľadu na pôvod týchto informácií, s výnimkou špecificky určených informácií, napr. povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetkých zamestnancov advokátskej kancelárie a trvá aj po skončení poskytovania právnych služieb. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže advokáta zbaviť výhradne klient (alebo jeho potomkovia), pričom aj v tom prípade môže advokát zvážiť zverejnenie zverených informácií ak by boli v jeho neprospech.


5. Akými pravidla je advokát viazaný??

Advokát je povinný postupovať v súlade so všeobecne záväznými, platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Taktiež je viazaný predpismi Slovenskej advokátskej komory a zákonom o advokácii. Keďže s každým klientom je uzatváraná zmluva o poskytovaní právnych služieb, resp. plnomocenstvo na zastupovanie, sú povinnosti advokáta vymedzené aj v týchto dokumentoch. Limitom pre advokáta sú aj ústne alebo písomne uložené pokyny od klienta (napr. mailom), ktoré neodporujú zákonu.


6. Zostala Vaša otázka nezodpovedaná?

Ak máte akúkoľvek otázku, ktorá nebola zodpovedaná, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom na to určeného formulára alebo telefonicky na čísle uvedenom v kontaktoch.

 

2014 - 2017 © All rights reserved

JUDr. Peter Múčka

Designed by Levon Design