';

Ochrana osobných údajov:

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Európskou legislatívou.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť JUDr. Peter Múčka, advokátska kancelária s,r.o., IČO: 51 338 602, sídlom Hlboká cesta 1719/4, 931 01 Šamorín, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41482/T, emal: mucka@advokat-mucka.sk

 

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe alebo vyplnením kontaktného formulára.

 

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvame nasledovné osobné údajev rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt a emailová adresa na nasledovné účely:

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely predzmluvných vzťahov

Osobné údaje spracúvame na účely vybavenia požiadavky prostredníctvom vyplnenia dopytu na webe alebo vyplnením kontaktného formulára.

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia zmluvy

Osobné údaje spracúvame na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb advokátskou kanceláriou, na účely vystavenia a doručenia faktúry.

 1. Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti

Osobné údaje môžeme spracúvať na účely archivácie obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve.

 1. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Osobné údaje môžeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje neposkytujeme poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom, Sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Akú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Získané osobné údaje na účely predzmluvných vzťahov uchovávame po dobu jedného mesiaca. Ak do tejto doby nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní právnych služieb, údaje budú zo systému vymazané. Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po dobu nevyhnutnú archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j.  po dobu 10 rokov.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním  osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

 1. v zrozumiteľnej forme žiadať presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali osobné údaje na spracúvanie a právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám podľa § 21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov;
 2. právo vyžadovať opravu podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov ak spracúvame neaktuálne osobné udeje;
 3. právo na likvidáciu podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov. Každá žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky na likvidáciu nakoľko zákonná povinnosť či oprávnený záujem nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje.
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko sme povinný Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie najnutnejších zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie;
 5. právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje vieme poskytnúť inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné podmienky;
 6. právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28, pričom nemáme automatizovaný spôsob spracovania osobných údajov;
 7. právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa § 41 v prípade ak došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, o tomto porušení Vás budeme informovať;
 8. právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ako Prevádzkovateľ nespracúvame osobné údaje na účely marketingu;
 9. v prípade ak nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť zákonný zástupca;
 10. právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlomHraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Vašu žiadosť týkajúcu sa Vašich práv podľa vyššie uvedeného bodu  vybavíme bezplatne, ak zákon neustanovuje inak a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti v rovnakej podobe v akej bola žiadosť podaná.Ak neprijmeme opatrenia na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 a § 41 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podľa návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu a na účely zasielania newslettra je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať písomne mailom na mucka@advokat-mucka.sk. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje na účely marketingu a na účely zasielania newslettra.

2014 - 2017 © All rights reserved

JUDr. Peter Múčka

Designed by Levon Design